Assemblea,  Associació USkBCN

Renovació de càrrecs – Candidatures

CANDIDATURES 
RENOVACIÓ DE CÀRRECS

 JUNTA Urban Sketchers Barcelona

Assemblea General Ordinària – 6 de juny de 2018 – 18h
Documentació de referència:
Estatuts Associació Urban Sketchers Barcelona
1.           
Càrrecs que es renoven
•  
Per acord exprés de l’Assemblea la
Junta actual tenia una vigència de càrrec d’un any. Així doncs es renova tota
la Junta:
◦                    
Presidència
◦                    
Vice-presidència
◦                    
Secretari
◦                    
Tresorer
◦                    
2 vocals
Notes:
•  
La Junta actual ha estat formada per
8 membres: president, secretaria, tresorer i 5 vocals.
•  
Es proposa que estigui formada per 6
membres, incorporant el càrrec, previst als Estatuts, de vice-presidència.
•  
Es proposa que les col.laboracions
es realitzin com a voluntaris d’equips d’activitats en comptes de major nombre
de membres de Junta.
•  
 
2.           
Mètode d’elecció de càrrecs
•  
Presidència.
 Son presidenciables totes les persones que es presentin per a membres de
la Junta. La presidència l’escull  directament l’Assemblea.
•  
Resta de càrrecs.
Assignació entre els membres que surtin escollits per formar la Junta
•  
 
3.           
Presentació de candidatures
•  
Té dret a presentar candidatura tota
persona sòcia i major d’edat
•  
Les candidatures ho són a títol
individual (seran votades les persones individualment)
•  
Les persones que es presentin com
equip ho han d’indicar en les seves presentacions i comunicar-ho als socis.
•  
Per a presentar candidatura cal
entregar
– un breu
escrit de presentació personal i motivació (on cal indicar si forma equip amb
d’altres candidatures)
– una
fotografia del candidat
◦                    
 
•  
El termini d’entrega de candidatures
és el dia 18 de maig de 2018 a les 18:00 hores
•   Les
candidatures es faran arribar al mail de l’Associació: barcelona2013@urbansketchers.org
4.           
Comunicació de candidatures
El dia 19 de maig de 2018 es faran públiques, a través
del blog de l’Associació, i la Newsletter, les  
candidatures vàlides
5.           
Elecció de càrrecs
•   Votació
◦                    
La votació per a l’elecció de
càrrecs es realitzarà amb una butlleta que s’entregarà a l’entrada on hi
apareixeran totes les persones que han presentat la seva candidatura
◦                    
A la butlleta es marcarà les
caselles de les persones a les que s’atorga el vot, fins a un màxim de 6
candidats
◦                    
Per a l’elecció de president es
marcarà una única casella d’entre tots els candidats presentats per a la
Junta
•   Recompte,
nomenament  i acceptació
◦                    
El recompte de vots el realitzarà el
secretari de l’Assemblea amb la supervisió dels interventors d’acta
◦                    
Són escollits com a membres de la
Junta les 6 persones que hagin obtingut el major nombre de vots
◦                    
És escollit com a president la
persona que hagi obtingut el major nombre de vots en la votació per la
presidència
◦                    
Les persones escollides com a
membres de la Junta i per al càrrec de presidència faran acceptació explicita
de la seva condició
◦                    
 
•   Assignació
de càrrecs
◦                    
En el termini màxim de 10 dies es
reunirà la nova Junta per assignar els càrrecs de vice-presidència, secretari i
tresorer.
◦                    
Aquests nomenaments es comunicaràn
als socis i es registrarà al Registre d’Associacions.
◦                    
 
◦                    
Enlaze al documento : Aqui