Dissabte 28 de setembre

Tallers
-
Taller de Iwona Flaszczynska (Dissabte matí)
RosaColl RosaColl

Tallers
-
Taller de Lluïsot (Dissabte matí)
RosaColl RosaColl

Tallers
-
Taller de Pierre Amoudry (Dissabte matí)
RosaColl RosaColl

Tallers
-
Taller de Isabell Seidel (Dissabte matí)
RosaColl RosaColl

Tallers
-
Taller de Olivia Marcus (Dissabte matí)
RosaColl RosaColl

SketchWalks
-
Sketchwalk
Sketchwalk dissabte matí
RosaColl RosaColl

Tallers
-
Taller de Iwona Flaszczynska (Dissabte tarda)
RosaColl RosaColl

Tallers
-
Taller de Pierre Amoudry (Dissabte tarda)
RosaColl RosaColl

Tallers
-
Taller de Isabell Seidel (Dissabte tarda)
RosaColl RosaColl

Tallers
-
Taller de Olivia Marcus (Dissabte tarda)
RosaColl RosaColl

SketchWalks
-
Sketchwalk
Sketchwalk dissabte tarda
RosaColl RosaColl